Risö färskvatten i framtiden

Alternativ som kommer att tas upp på stämman 2 juli

Huvudalternativet 1 sedan förra årsstämman har varit det enligt det anbud som skickades med kallelsen. Då kostnaden för detta höjts mycket och det visat sig inte vara möjligt att få till en finansiering där föreningen lånar upp pengarna och ansluter varje fastighet, blir det ett större belopp som behöver betalas av respektive fastighetsägare. Om 80% av fastighetsägarna är med blir kostnaden fram till tomtgräns i storleksordningen 400 000kr. Till detta kommer dragningen på egen tomt samt en kvarnpump.

Alternativ 2 är att vi endast drar kommunalt vatten till pumphuset och vidare till Risö. I detta läge rengörs ledningen under vattnet och ledningarna på Risö ersätts med nya. Alternativet ger alltså endast tillgång till rent sommarvatten (avstängt under vinter och fastigheterna måste lösa frågan om avlopp själva)

Beräknad kostnad för detta alternativ är 1 200 000 kr vilket bekostas av fonderade medel och extra utdebiteringar till GA1. Detta alternativ har inget anbud utan är uppskattningar gjorda av vattengruppen och innefattar även en del arbete av föreningens medlemmar.

Alternativ 3 är att vi renoverar pumphuset med nya pumpar, reningsanläggningar etc. enligt det alternativ som diskuterades och beslutades om för ett antal år sedan. Lösning enligt detta alternativ blev då inte genomför eftersom vi inte fick in anbud som var inom ramen för budget samt att det då blev klart att kursledningen (kommunens dragning av VA) skulle återupptas.

Vårt estimat är att detta alternativ innebär en investering om cirka 400 000kr plus ytterligare 320 000 kr om vi rengör existerande sjöledning och lägger om rören på Risö.

Alternativ 4 är att vi avvaktar. Dragning av VA till Vålarö kommer med stor sannolikhet att bli av under de kommande 5-10 åren. Detta kan innebära möjlighet att ansluta VA utan den stora grävningen på fastlandet.

Detta alternativ innebär risker då anläggningen är gammal och hålls ihop med omfattande arbete och sporadiska avbrott då komponenter slutar att fungera.

Så detta är de 4 alternativen som kommer att diskuteras. Planen är att först kontrollera fastighetsägarnas intresse av att ansluta sig enligt alternativ 1 vilket alltså inte är intressant om det blir ett lägre deltagande än 80%.

Därefter kommer omröstning att ske om vi ska genomföra investeringen enligt alternativ 2. Om beslut fattas kring detta kommer vi att diskutera hur arbetet ska ledas och koordineras då det ligger utanför styrelsens arbete.

Om var beslut inte tas om att genomföra alternativ 2 och inte 80% av fastighetsägarna är intresserade av anslutning till kommunalt VA, så kommer en slutgiltigt omröstning att ske om vi vill gå på alternativ 3 eller 4. För alternativ 3 kommer då nya anbud att begäras in och arbetet kommer då troligtvis inte att genomföras förr än nästkommande år.