Risö färskvatten i framtiden

Alternativ som kommer att tas upp på stämman 2 juli

Huvudalternativet 1 sedan förra årsstämman har varit det enligt det anbud som skickades med kallelsen. Då kostnaden för detta höjts mycket och det visat sig inte vara möjligt att få till en finansiering där föreningen lånar upp pengarna och ansluter varje fastighet, blir det ett större belopp som behöver betalas av respektive fastighetsägare. Om 80% av fastighetsägarna är med blir kostnaden fram till tomtgräns i storleksordningen 400 000kr. Till detta kommer dragningen på egen tomt samt en kvarnpump.

Alternativ 2 är att vi endast drar kommunalt vatten till pumphuset och vidare till Risö. I detta läge rengörs ledningen under vattnet och ledningarna på Risö ersätts med nya. Alternativet ger alltså endast tillgång till rent sommarvatten (avstängt under vinter och fastigheterna måste lösa frågan om avlopp själva)

Beräknad kostnad för detta alternativ är 1 200 000 kr vilket bekostas av fonderade medel och extra utdebiteringar till GA1. Detta alternativ har inget anbud utan är uppskattningar gjorda av vattengruppen och innefattar även en del arbete av föreningens medlemmar.

Alternativ 3 är att vi renoverar pumphuset med nya pumpar, reningsanläggningar etc. enligt det alternativ som diskuterades och beslutades om för ett antal år sedan. Lösning enligt detta alternativ blev då inte genomför eftersom vi inte fick in anbud som var inom ramen för budget samt att det då blev klart att kursledningen (kommunens dragning av VA) skulle återupptas.

Vårt estimat är att detta alternativ innebär en investering om cirka 400 000kr plus ytterligare 320 000 kr om vi rengör existerande sjöledning och lägger om rören på Risö.

Alternativ 4 är att vi avvaktar. Dragning av VA till Vålarö kommer med stor sannolikhet att bli av under de kommande 5-10 åren. Detta kan innebära möjlighet att ansluta VA utan den stora grävningen på fastlandet.

Detta alternativ innebär risker då anläggningen är gammal och hålls ihop med omfattande arbete och sporadiska avbrott då komponenter slutar att fungera.

Så detta är de 4 alternativen som kommer att diskuteras. Planen är att först kontrollera fastighetsägarnas intresse av att ansluta sig enligt alternativ 1 vilket alltså inte är intressant om det blir ett lägre deltagande än 80%.

Därefter kommer omröstning att ske om vi ska genomföra investeringen enligt alternativ 2. Om beslut fattas kring detta kommer vi att diskutera hur arbetet ska ledas och koordineras då det ligger utanför styrelsens arbete.

Om var beslut inte tas om att genomföra alternativ 2 och inte 80% av fastighetsägarna är intresserade av anslutning till kommunalt VA, så kommer en slutgiltigt omröstning att ske om vi vill gå på alternativ 3 eller 4. För alternativ 3 kommer då nya anbud att begäras in och arbetet kommer då troligtvis inte att genomföras förr än nästkommande år.

Färskvatten till Risö krånglar!

Ta med vatten i dunk.

Det är ett elfel i pumphuset och hydroforerna som trycker ut vattnet till ön fungerar ej.

Vi behöver hjälp av elektriker för att felsöka och åtgärda och i skrivandes stund har vi inga besked om när det kommer att ske.

Färskvatten i kran

Vattnet är inkopplat!

Igår satte Anders Örtegren igång färskvattnet till våra fastigheter på Risö.

Anders meddelar att vattnet ser klart och fint ut, inte alls i likhet som vid starten för några säsonger sedan. Han rekommenderar dock alla att ta med en dunk med dricksvatten, så här i början av säsongen finns det risk för bismaker från ledningar och tankar.

Färskvatten till Risö

Det kommer att dröja några veckor innan vattnet ut till Risö kopplas på, förhoppningsvis kommer vi ha färskvatten igång till påskhelgen. Så länge vi har frost i marken och minusgrader på natten kan vi inte sätta på vattnet till våra kranar.

Följ meddelande på hemsidan, annonseras här när det blir så dags att koppla på.

Snart säsongsavslut

och lite att tänka på när vi stänger inför vintern

se mer, filmen finns i fb-gruppen

För inte så länge sedan hade vi en vatteläcka ute på ön och trycket i ledningarna försvann snabbt. De som var ute på ön vid detta tillfälle fick knappt fram vatten ur kran. Nu var denna läcka mellan tomter och troligen orsakad av förslitningspåverkan på kopplingar och slang.

Men det är också en bra lärdom hur snabbt det går att vattnet töms i land när olyckan är framme, var därför alltid noga att stänga av huvudkranen vid tomten när du inte är på ön.

Snart är det frysgrader och vattnet kommer att stängas av helt ut till ön, detta sker någon gång under november, vi meddelar senare när datum fastställs exakt. Det innebär att det är dags att tömma systemet.

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje huvudkran skall vara märkt med tomtnummer på en röd ”snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders, vår vattenansvarige, att öppna samtliga kranarna för att tömma systemet på vatten efter det är avstängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika att skräp kommer in i slangen kan man täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.


Parkering och p-böter vid Maltbacken

En del av medlemmarna har oturlig nog råkat ut för parkeringsböter sedan vi startade det nya systemet med digitalt p-tillstånd.

Erik Möller har haft kontakt med Aiomo park. De meddelar att vi kan ringa och prata med Aimo parks kundtjänst om man känner sig osäker på om fordonet är rätt registrerat och parkeringstillståndet tilldelat korrekt till registreringsnumret. Kontakta Aimo Park på telefonnummer 077-196 90 00.

Vidare ställde Erik frågan om huruvida dålig mobiltäckning på Maltbacken kan orsaka att parkeringsvakterna felaktigt bötfäller bilar. Aimo Park säger då att det kan det givetvis vara så och att man då ska överklaga den felaktiga boten och att Aimo då får ta en diskussion med parkeringsvakten.


Vinterplats/uppläggning av båtar på Maltbacken

Båtar får förvaras på platserna längs skogen som inte är el-laddplatser (om det inte är ens egen plats).

Det är fri parkering under vintern (med undantag från el-laddplatserna).


Snart tillbaka!

Några månader går fort och snart är vi tillbaka med ljuset, naturen, skärgården, djurlivet och allt annat vi får njuta av här ute. Hoppas alla får en God Jul och ett Gott Nytt år!

Risövatten ur kran är godkänt för att dricka

Utlåtande och upplysningar
Mikrobiologisk bedömning enligt ”Livsmedelverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”: Tjänligt som dricksvatten för enskild förbrukning.
Kommentar: Bedömningsunderlaget, Livsmedelverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”, finns i sin helhet
www.slv.se under Dricksvatten/Egen brunn.
Analysrapporten består av två delprover med provnummer -1 och -2.

Läs mer i rapporterna, finns bland Dokument/Årstämmor, Protokoll och Rapporter.

Vatten ut till pärlorna i Nyköpings skärgård

Färskvatten inkopplat!

Idag har Anders Örtegren satt igång färskvattnet till våra fastigheter på Risö.

Anders meddelar att vattnet ser klart och fint ut, inte alls i likhet som vid starten förra säsongen. Han rekommenderar dock alla att ta med en dunk med dricksvatten, så här i början av säsongen finns det risk för bismaker från ledningar och tankar.