Vatten ut till Risö först efter Påsk.

Vattnet kommer inte att sättas på till påskhelgen

Tyvärr håller Kung Bore greppet och verkar inte släppa det de närmsta dagarna vilket innebär att vi inte kan släppa på vattnet ut till ön.

Så alla som skall fira Påsk ute i skärgården måste räkna med att släpa med eget färskvatten.

Till Påsk får vi bära med eget färskvatten

Mät dimension på anslutningar till färskvatten!

Som man kan läsa om i ett tidigare inlägg angående vatten kommer arbetet med att byta ut befintliga slangar för vattnet på Risö att starta redan i vår.

Eddy Vesterlund har redan köpt in PEM-slang som kommer att transporteras ut till ön i november och i samband med det beställer Eddy anslutningar som skall passa vid varje fastighet. Dimensionen på den slang som skall anslutas vid den nya huvudledningen måste meddelas till Eddy senast 20 november. Meddela honom via sms eller mail, se Eddys kontaktuppgifter i medlemsförteckningen.

Så innan ni stänger för säsongen mät dimensionen Ø mm på den slang från din fastighet som ansluter huvudledningen och meddela Ø till Eddy.

Finns mer information på facebook i vår grupp.

Färskvatten till Risö

Föreningen har efter ett möte med Nyköpings kommun angående framtida
utdragning av vatten via Vålarö till Risö kommit fram till följande.

Nyköping kommun kommer inom 2–3 år att fortsätta gräva för kommunalt
vatten och avlopp (VA) på Vålarö, det kommer medföra att anslutningspunkten för kommunalt vatten blir nära vår befintliga pumpstation.
Även om tidplanen för kommunalt vatten fördröjs kommer kostnaden för föreningens investering minska betydligt jämfört med det som presenterades på årsstämman i juni. Kostnadsbesparingen är att föreningen slipper den stora utgiften för att gräva och dra fram vatten genom Vålarös område.

Utdragning av vattnet planeras i flera steg

  1. Inköp och utrullning av nya ledningar på Risö
  2. Rengöring av rörledning som går under vattnet ut till Risö
  3. Anslutning av kommunalt vatten till befintlig pumpstation

Styrelsen har tagit beslut att vi går igång med steg 1 och 2 under kommande år, 2023. Kostnaden för inköp av slang och rengöring av ledning kommer att faktureras var fastighet på Risö. Beloppet som kommer att faktureras är inte ännu fastställ men första preliminära uträkning landar vi på cirka 7.000 kr per fastighet.

Områdesansvariga kommer att kallas till genomförandet av arbetet med hantering av ny respektive befintlig slang på Risö, arbetat kommer att ledas av Eddy Vesterlund, Risö 5.

Mer information och exakt kostnad kommer vi att meddela när vi närmar oss igångsättning av slangdragning.

Risö färskvatten i framtiden

Alternativ som kommer att tas upp på stämman 2 juli

Huvudalternativet 1 sedan förra årsstämman har varit det enligt det anbud som skickades med kallelsen. Då kostnaden för detta höjts mycket och det visat sig inte vara möjligt att få till en finansiering där föreningen lånar upp pengarna och ansluter varje fastighet, blir det ett större belopp som behöver betalas av respektive fastighetsägare. Om 80% av fastighetsägarna är med blir kostnaden fram till tomtgräns i storleksordningen 400 000kr. Till detta kommer dragningen på egen tomt samt en kvarnpump.

Alternativ 2 är att vi endast drar kommunalt vatten till pumphuset och vidare till Risö. I detta läge rengörs ledningen under vattnet och ledningarna på Risö ersätts med nya. Alternativet ger alltså endast tillgång till rent sommarvatten (avstängt under vinter och fastigheterna måste lösa frågan om avlopp själva)

Beräknad kostnad för detta alternativ är 1 200 000 kr vilket bekostas av fonderade medel och extra utdebiteringar till GA1. Detta alternativ har inget anbud utan är uppskattningar gjorda av vattengruppen och innefattar även en del arbete av föreningens medlemmar.

Alternativ 3 är att vi renoverar pumphuset med nya pumpar, reningsanläggningar etc. enligt det alternativ som diskuterades och beslutades om för ett antal år sedan. Lösning enligt detta alternativ blev då inte genomför eftersom vi inte fick in anbud som var inom ramen för budget samt att det då blev klart att kursledningen (kommunens dragning av VA) skulle återupptas.

Vårt estimat är att detta alternativ innebär en investering om cirka 400 000kr plus ytterligare 320 000 kr om vi rengör existerande sjöledning och lägger om rören på Risö.

Alternativ 4 är att vi avvaktar. Dragning av VA till Vålarö kommer med stor sannolikhet att bli av under de kommande 5-10 åren. Detta kan innebära möjlighet att ansluta VA utan den stora grävningen på fastlandet.

Detta alternativ innebär risker då anläggningen är gammal och hålls ihop med omfattande arbete och sporadiska avbrott då komponenter slutar att fungera.

Så detta är de 4 alternativen som kommer att diskuteras. Planen är att först kontrollera fastighetsägarnas intresse av att ansluta sig enligt alternativ 1 vilket alltså inte är intressant om det blir ett lägre deltagande än 80%.

Därefter kommer omröstning att ske om vi ska genomföra investeringen enligt alternativ 2. Om beslut fattas kring detta kommer vi att diskutera hur arbetet ska ledas och koordineras då det ligger utanför styrelsens arbete.

Om var beslut inte tas om att genomföra alternativ 2 och inte 80% av fastighetsägarna är intresserade av anslutning till kommunalt VA, så kommer en slutgiltigt omröstning att ske om vi vill gå på alternativ 3 eller 4. För alternativ 3 kommer då nya anbud att begäras in och arbetet kommer då troligtvis inte att genomföras förr än nästkommande år.

Färskvatten till Risö krånglar!

Ta med vatten i dunk.

Det är ett elfel i pumphuset och hydroforerna som trycker ut vattnet till ön fungerar ej.

Vi behöver hjälp av elektriker för att felsöka och åtgärda och i skrivandes stund har vi inga besked om när det kommer att ske.

Färskvatten i kran

Vattnet är inkopplat!

Igår satte Anders Örtegren igång färskvattnet till våra fastigheter på Risö.

Anders meddelar att vattnet ser klart och fint ut, inte alls i likhet som vid starten för några säsonger sedan. Han rekommenderar dock alla att ta med en dunk med dricksvatten, så här i början av säsongen finns det risk för bismaker från ledningar och tankar.

Färskvatten till Risö

Det kommer att dröja några veckor innan vattnet ut till Risö kopplas på, förhoppningsvis kommer vi ha färskvatten igång till påskhelgen. Så länge vi har frost i marken och minusgrader på natten kan vi inte sätta på vattnet till våra kranar.

Följ meddelande på hemsidan, annonseras här när det blir så dags att koppla på.