Mät dimension på anslutningar till färskvatten!

Som man kan läsa om i ett tidigare inlägg angående vatten kommer arbetet med att byta ut befintliga slangar för vattnet på Risö att starta redan i vår.

Eddy Vesterlund har redan köpt in PEM-slang som kommer att transporteras ut till ön i november och i samband med det beställer Eddy anslutningar som skall passa vid varje fastighet. Dimensionen på den slang som skall anslutas vid den nya huvudledningen måste meddelas till Eddy senast 20 november. Meddela honom via sms eller mail, se Eddys kontaktuppgifter i medlemsförteckningen.

Så innan ni stänger för säsongen mät dimensionen Ø mm på den slang från din fastighet som ansluter huvudledningen och meddela Ø till Eddy.

Finns mer information på facebook i vår grupp.

Höst Nytt från Risö-Langö

Lite information om vad som händer/har hänt i höst ute på
”Pärlorna i Nyköping skärgård”

Vattnet stängs av i november för denna säsong

Som ni kan läsa i förra inlägget finns nu en plan för anslutning av kommunalt färskvatten ut till Risö men även när vi får tillgång till det kommunala vattnet kommer vi att behöva stänga av vattnet under vinter och frostperioden.

Som det ser ut nu i år kommer att vi kunna ha färskvattnet igång till och med Alla-Helgons-helg 5-6 november och sedan under november tömma systemet och stänga tillförseln från vår pumpstation. Mer information kommer när exakt datum är bestämt.

Tre Hjärstartare i vår förening

Nu har vi tre hjärtstartare i vårt område, dansbanan, forbollsplan och vid Langö 78. Se tidigare inlägg här på hemsidan om hjärtstartare och/eller läs mer hos Hjärt och Lungfonden

Hjärtstararen vid fotbollsplan kommer att vinterförvaras på annan plats och monteras ned under Alla-Helgons-helg.

Bom vid sjösättningsramp Maltbacken

Samfällighetsföreningarna Risö-Langö och Vålarö har gemensamt beslutat att sätta upp en bom vid sjösättningsrampen på Maltbacken. Sjösättningsrampen slits vid var sjösättning och upptagning och vi vill förhindra allmän användning, rampen är endast för medlemmar i våra föreningar.

Bommen är på plats men är olåst. Lås med kombination kod kommer att kompletteras och kombinations numret informeras till alla medlemmar.

Färskvatten till Risö

Föreningen har efter ett möte med Nyköpings kommun angående framtida
utdragning av vatten via Vålarö till Risö kommit fram till följande.

Nyköping kommun kommer inom 2–3 år att fortsätta gräva för kommunalt
vatten och avlopp (VA) på Vålarö, det kommer medföra att anslutningspunkten för kommunalt vatten blir nära vår befintliga pumpstation.
Även om tidplanen för kommunalt vatten fördröjs kommer kostnaden för föreningens investering minska betydligt jämfört med det som presenterades på årsstämman i juni. Kostnadsbesparingen är att föreningen slipper den stora utgiften för att gräva och dra fram vatten genom Vålarös område.

Utdragning av vattnet planeras i flera steg

  1. Inköp och utrullning av nya ledningar på Risö
  2. Rengöring av rörledning som går under vattnet ut till Risö
  3. Anslutning av kommunalt vatten till befintlig pumpstation

Styrelsen har tagit beslut att vi går igång med steg 1 och 2 under kommande år, 2023. Kostnaden för inköp av slang och rengöring av ledning kommer att faktureras var fastighet på Risö. Beloppet som kommer att faktureras är inte ännu fastställ men första preliminära uträkning landar vi på cirka 7.000 kr per fastighet.

Områdesansvariga kommer att kallas till genomförandet av arbetet med hantering av ny respektive befintlig slang på Risö, arbetat kommer att ledas av Eddy Vesterlund, Risö 5.

Mer information och exakt kostnad kommer vi att meddela när vi närmar oss igångsättning av slangdragning.

Arbetsdag ute på öarna 24 september

Höstens arbetsdag infaller lördag 24 september med start kl 10.00. Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Denna gång kommer vi också att byta ut ett antal av bojarna till y-bommarna vid bryggorna vid Maltbacken. Hamnkapten Håkan Rundgren, Risö 4, kommer att kalla utsedda medlemmar för arbetet.

Områdesansvariga

Vägarbete på Risövägen vecka 32-33

Information från vägföreningen

Reparationsarbete av Risövägen kommer utföras under vecka 32-33. Detta efter att vägföreningen besiktigat Risövägen tillsammans med representant från Nyköping kommuns Vatten & Avlopps avdelning. 

Vi vill uppmärksamma alla boende på öarna att det kommer bli ”stökigt” med framfarten under perioden. Sträckan som ska repareras är Risövägen ner från 219 fram till korsningen vid containerplatsen.

Informerar Johan Roman, Langö 78, ordförande i Vålarö vägsamfällighet.